Meet The Team at Orange Jeep

Blair Blashki

Blair Blashki

Dealership Manager

BlairB@wom.net.au

Sean Sloane

Sean Sloane

Dealer Principal

SeanS@wom.net.au

Daniel Lamb

Daniel Lamb

Sales Manager

DanielL@wom.net.au

Ian Light

Ian Light

Finance & Insurance

ianl@wom.net.au

Glenn Campbell

Glenn Campbell

Service Manager

GlennC@wom.net.au

Lia Tavella

Lia Tavella

Service Advisor

liat@wom.net.au

John Kajar

John Kajar

Parts Manager

JohnK@wom.net.au

Josie Ellis

Josie Ellis

Parts Advisor

JosieE@wom.net.au